Kompetansemål og Ungdommens kritikerpris

KOMPETANSEMÅL ETTER VG1 – STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM OG VG2 – YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner

bruke norskfaglige kunnskaper og begreper i samtaler om tekst og språk

bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv

kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksformer og bruke ulike digitale verktøy i presentasjoner

bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner

mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål

skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønster av ulike eksempeltekster

tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv

bruke ulike estetiske uttrykksformer i sammensatte tekster

vurdere og revidere egne tekster ut fra faglige kriterier

gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster på hovedmål og sidemål

skrive kreative tekster på hovedmål og sidemål med bruk av ulike språklige virkemidler

innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og følge regler for personvern og opphavsrett

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

beskrive grammatiske særtrekk i norsk og sammenligne med andre språk

beskrive og vurdere hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger

gi eksempler på flerspråklighet og drøfte fordeler og utfordringer i flerspråklige samfunn

drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et utvalg samtidstekster

gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har

tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i sammensatte tekster

KOMPETANSEMÅL ETTER VG2 – STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

lytte til, vurdere og gi veiledende tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner

bruke kunnskap om retoriske appellformer i diskusjoner og presentasjoner

presentere norskfaglige emner og drøfte det framlagte stoffet

formidle faginnhold presist og bruke digitale medier og verktøy i formidlingen

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer

lese og analysere noen sentrale tekster på svensk og dansk

skrive tekster med klar hensikt og god struktur og sammenheng

uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre språklige formkrav

skrive kreative, informative og argumenterende tekster, utgreiinger, litterære tolkninger, drøftinger og andre resonnerende tekster på hovedmål og sidemål

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

gjøre rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom norrønt og moderne norsk språk

gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet

forklare argumentasjonen i sakprosatekster ved å bruke kunnskap om retorikk

analysere innhold og vurdere bruk av virkemidler i tekster som er hentet fra ulike digitale medier

sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning

beskrive hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i sentrale tekster fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene og i et utvalg samtidstekster

lese et utvalg sentrale norske og noen europeiske tekster fra middelalderen til og med romantikken, sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng og kommentere form og innhold

referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner

KOMPETANSEMÅL ETTER VG3 – STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

lytte til, systematisere og sammenfatte informasjon i muntlige tekster og reflektere over innholdet

lytte til og vurdere argumentasjonen i muntlige tekster i ulike medier og ta stilling til innhold og formål

drøfte norskfaglige og tverrfaglige emner ved hjelp av fagterminologi og helhetlig argumentasjon

bruke retoriske og digitale ferdigheter til å produsere og framføre sammensatte tekster

sette sammen og framføre et avgrenset litterært program

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

orientere seg i store mengder tekst av ulik kompleksitet og velge ut, sammenfatte og vurdere relevant informasjon

lese et utvalg samtidstekster på bokmål og nynorsk og drøfte hvordan disse tekstene språklig og tematisk forholder seg til vår tid

bruke kunnskap om tekst, sjanger, medium og språklige virkemidler til å planlegge, utforme og bearbeide egne tekster med klar hensikt, god struktur og saklig argumentasjon

uttrykke seg med et presist og nyansert ordforråd og mestre språklige formkrav

skrive kreative, informative og resonnerende tekster, litterære tolkninger og retoriske analyser på hovedmål og sidemål med utgangspunkt i norskfaglige tekster

bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

gjøre rede for særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter og reflektere over forhold som kan påvirke utviklingen av talemål

gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk fra år 1900 til i dag

gjøre rede for trekk ved samisk språk og kultur og konsekvenser av norsk språk- og fornorskingspolitikk

gjøre rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene

presentere et utvalg oversatte og originale nordiske tekster

tolke og vurdere komplekse sammensatte tekster

analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng

bruke begrepsapparat fra retorikken for å analysere og vurdere ulike typer sakprosatekster

gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne, og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov

KOMPETANSEMÅL ETTER PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE – YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

lytte til, vurdere og gi veiledende tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner

bruke kunnskap om retoriske appellformer i diskusjoner og presentasjoner

presentere norskfaglige emner og drøfte det framlagte stoffet

formidle faginnhold presist og bruke digitale medier og verktøy i formidlingen

lytte til, systematisere og sammenfatte informasjon i muntlige tekster og reflektere over innholdet

lytte til og vurdere argumentasjonen i muntlige tekster i ulike medier og ta stilling til innhold og formål

drøfte norskfaglige og tverrfaglige emner ved hjelp av fagterminologi og helhetlig argumentasjon

bruke retoriske og digitale ferdigheter til å produsere og framføre sammensatte tekster

sette sammen og framføre et avgrenset litterært program

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer

lese og analysere noen sentrale tekster på svensk og dansk

skrive tekster med klar hensikt og god struktur og sammenheng

uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre språklige formkrav

skrive kreative, informative og argumenterende tekster, utgreiinger, litterære tolkninger, drøftinger og andre resonnerende tekster på hovedmål og sidemål

orientere seg i store mengder tekst av ulik kompleksitet og velge ut, sammenfatte og vurdere relevant informasjon

lese et utvalg samtidstekster på bokmål og nynorsk og drøfte hvordan disse tekstene språklig og tematisk forholder seg til vår tid

bruke kunnskap om tekst, sjanger, medium og språklige virkemidler til å planlegge, utforme og bearbeide egne tekster med klar hensikt, god struktur og saklig argumentasjon

uttrykke seg med et presist og nyansert ordforråd og mestre språklige formkrav

skrive kreative, informative og resonnerende tekster, litterære tolkninger og retoriske analyser på hovedmål og sidemål med utgangspunkt i norskfaglige tekster

bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

gjøre rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom norrønt og moderne norsk språk

gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet

forklare argumentasjonen i sakprosatekster ved å bruke kunnskap om retorikk

analysere innhold og vurdere bruk av virkemidler i tekster som er hentet fra ulike digitale medier

sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning

beskrive hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i sentrale tekster fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene og i et utvalg samtidstekster

lese et utvalg sentrale norske og noen europeiske tekster fra middelalderen til og med romantikken, sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng og kommentere form og innhold

referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner

gjøre rede for særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter og reflektere over forhold som kan påvirke utviklingen av talemål

gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk fra år 1900 til i dag

gjøre rede for trekk ved samisk språk og kultur og konsekvenser av norsk språk- og fornorskingspolitikk

gjøre rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene

presentere et utvalg oversatte og originale nordiske tekster

tolke og vurdere komplekse sammensatte tekster

analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng

bruke begrepsapparat fra retorikken for å analysere og vurdere ulike typer sakprosatekster

gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne, og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov