Kompetansemål og Ungdommens kritikerpris

RELEVANTE KOMPETANSEMÅL FOR VGS (ETTER FAGFORNYELSEN 2020)
Listet etter kjerneelementene i norskfaget

Vi tenker at Ungdommens kritikerpris lett kan brukes i sammenheng med de kompetansemålene vi har listet her. Avhengig av hvilke bøker som er nominert og hvordan den enkelte lærer legger opp prosjektet, vil det sikkert være mulig å trekke inn andre mål i læreplanen også.

Tekst i kontekst

Elevene skal lese tekster for å oppleve, bli engasjert, undre seg, lære og få innsikt i andre menneskers tanker og livsbetingelser. Norskfaget bygger på et utvidet tekstbegrep. Dette innebærer at elevene skal lese og oppleve tekster som kombinerer ulike uttrykksformer. De skal utforske og reflektere over skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk, på svensk og dansk, og i oversatte tekster fra samiske og andre språk. Tekstene skal knyttes både til kulturhistorisk kontekst og til elevenes egen samtid.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

* lese, analysere og tolke nyere skjønnlitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk (VG1 SF og VG2 YF)

* reflektere over hvordan tekster framstiller møter mellom ulike kulturer (VG1 SF og VG2 YF)

* lese norrøne tekster i oversettelse og sammenligne dem med tekster fra nyere tid (VG2 SF)

* utforske og reflektere over hvordan tekster fra romantikken og nasjonalromantikken framstiller menneske, natur og samfunn, og sammenligne med tekster fra nyere tid (VG2 SF)

* analysere og tolke romaner, noveller, drama, lyrikk og sakprosa på bokmål og nynorsk fra 1850 til i dag og reflektere over tekstene i lys av den kulturhistoriske konteksten og egen samtid (VG3 SF)

Muntlig kommunikasjon

Elevene skal kunne reflektere kritisk over hva slags påvirkningskraft og troverdighet tekster har. De skal kunne bruke og variere språklige og retoriske virkemidler hensiktsmessig i egne muntlige og skriftlige tekster. De skal vise digital dømmekraft og opptre etisk og reflektert i kommunikasjon med andre.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

* lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner (VG1 SF og VG2 YF)

* greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig (VG1 SF)

* kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping (VG1 SF og VG2 YF)

* bruke fagkunnskap og retoriske ferdigheter i norskfaglige diskusjoner og presentasjoner (VG2 SF)

* bruke fagkunnskap og presist fagspråk i utforskende samtaler, diskusjoner og muntlige presentasjoner om norskfaglige emner (VG3 SF)

Skriftlig tekstskaping

Elevene skal få oppleve skriveopplæringen som meningsfull. De skal kunne skrive på hovedmål og sidemål i ulike sjangre og for ulike formål, og de skal kunne kombinere skrift med andre uttrykksformer. Videre skal de kunne vurdere andres tekster og bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

* kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping (VG1 SF og VG2 YF)

* skrive litterære tolkninger og sammenligninger (VG3 SF)

Kritisk tilnærming til tekst

Elevene skal kunne reflektere kritisk over hva slags påvirkningskraft og troverdighet tekster har. De skal kunne bruke og variere språklige og retoriske virkemidler hensiktsmessig i egne muntlige og skriftlige tekster. De skal vise digital dømmekraft og opptre etisk og reflektert i kommunikasjon med andre.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

* lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner (VG1 SF og VG2 YF)

* bruke fagkunnskap og retoriske ferdigheter i norskfaglige diskusjoner og presentasjoner (VG2 SF)

Språket som system og mulighet

Elevene skal utvikle kunnskaper om og et begrepsapparat for å beskrive grammatiske og estetiske sider ved språket. De skal beherske etablerte språk- og sjangernormer, og kunne leke, utforske og eksperimentere med språket på kreative måter.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

* kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping (VG1 SF og VG2 YF)

Språklig mangfold

Elevene skal ha kunnskap om dagens språksituasjon i Norge og utforske dens historiske bakgrunn. De skal ha innsikt i sammenhengen mellom språk, kultur og identitet og kunne forstå egen og andres språklige situasjon i Norge.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

* gjøre rede for endringer i talespråk i Norge i dag og reflektere over sammenhenger mellom språk, kultur og identitet (VG3 SF)